ĐIỀU KHOẢN CHUNG ĐẶT CỌC MUA BÁN Ô TÔ

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện về việc đặt cọc mua xe Chúng tôi này (“Điều Khoản Đặt Cọc”) trước khi quyết định đặt bất kỳ sản phẩm nào từ Chúng tôiauto.com. Bằng việc xác nhận đồng ý với nội dung Điều Khoản Đặt Cọc và hoàn tất việc chuyển tiền đặt cọc, khách hàng (“Khách Hàng”) được hiểu rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Đặt Cọc.

ĐIỀU 1. THỎA THUẬN ĐẶT CỌC
  1. 1 Để đảm bảo cho việc giao kết hợp đồng mua bán xe ô tô Chúng tôi (“Hợp Đồng Mua Bán”) sẽ được ký kết trực tiếp giữa Khách Hàng và bên bán hàng là Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ Chúng tôi (MSDN: 0108926276) (“Chúng tôi Trading”), Khách Hàng đồng ý đặt cọc cho Chúng tôi Trading để mua xe ô tô Chúng tôi với thông tin về sản phẩm được Khách Hàng lựa chọn và xác nhận (“Đơn Hàng”) cùng với Điều Khoản Đặt Cọc này, theo các nội dung dưới đây.

1.2 Việc Khách Hàng thực hiện việc đặt hàng, chấp thuận Điều Khoản Đặt Cọc này và thực hiện việc thanh toán Tiền Đặt Cọc (như được định nghĩa dưới đây) cùng với việc Chúng tôi Trading xác nhận Đơn Hàng tạo thành thỏa thuận đặt cọc có hiệu lực pháp lý ràng buộc Khách Hàng và Chúng tôi Trading (“Thỏa Thuận Đặt Cọc”). Khách Hàng cam kết đồng ý và tuân thủ đầy đủ chính sách bán hàng của Chúng tôi Trading, chính sách của sàn giao dịch thương mại điện tử Chúng tôiauto.com tại thời điểm đặt cọc cũng như toàn bộ nội dung của Điều Khoản Đặt Cọc và Hợp Đồng Mua Bán do Chúng tôi Trading cung cấp.

ĐIỀU 2. TIỀN ĐẶT CỌC

Khách Hàng đặt cọc cho Chúng tôi Trading …VNĐ (Bằng chữ: …) (“Tiền Đặt Cọc”) để mua xe ô tô nhãn hiệu Chúng tôi với thông tin nêu tại Điều 1 Điều Khoản Đặt Cọc và theo các điều kiện và điều khoản nêu tại Hợp Đồng Mua Bán theo mẫu được Chúng tôi Trading công bố và được chấp thuận bởi Khách Hàng trong quá trình đặt hàng tại Chúng tôiauto.com (Quý Khách Hàng vui lòng truy cập vào link này để xem lại đầy đủ nội dung Hợp Đồng Mua Bán  mẫu).  

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH CHUNG
  • Chúng tôi Trading được quyền chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận Đặt Cọc cho bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn các đại lý/nhà phân phối chính thức của Chúng tôi Trading) với điều kiện không làm thay bất lợi quyền lợi của Khách Hàng. Để làm rõ, Khách Hàng không được chuyển giao Thỏa Thuận Đặt Cọc này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi có sự chấp thuận của Chúng tôi Trading.
  • Khách Hàng không được quyền thay đổi loại xe, màu xe và các thông số khác với quy định tại Điều 1 bên trên.
  • Thỏa Thuận Đặt Cọc có hiệu lực ràng buộc các bên kể từ Thời Điểm Hoàn Tất Đặt Cọc và chấm dứt khi:

3.1 Hết Thời Hạn Đặt Cọc nêu tại Điều 2.3 mà Khách Hàng không hoàn tất việc ký kết Hợp Đồng Mua Bán và Chúng tôi Trading quyết định chấm dứt hiệu lực của Thỏa Thuận Đặt Cọc; hoặc

3.2 Các bên ký kết Hợp Đồng Mua Bán trong Thời Hạn Đặt Cọc; hoặc

3.3 Các trường hợp khác theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

3.4 Thỏa Thuận Đặt Cọc được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa Thuận Đặt Cọc trước tiên sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên vẫn không đạt được thỏa thuận thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.